the Friars Pub
border
Bar Harbor, Maine • 207-288-5091
Breakfast at the Friars Pub
breakfast
border